Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-515, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106.

Zákon č. 106/1999 Sb. O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM
Ze zákona:
Zveřejňování informací
Každý povinný subjekt musí pro informování veřejnosti ve svém sídle a svých úřadovnách zveřejnit na místě, které je všeobecně přístupné, jakož i umožnit pořízení jejich kopie, tyto informace:
a) důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost,
b) popis své organizační struktury, místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí,
c) místo, lhůtu a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech, a název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat,
d) postup, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat,
e) přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí,
f) sazebník úhrad za poskytování informací,
g) výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací. Povinné subjekty jsou povinny zveřejňovat informace uvedené v odstavci 1 též způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet).
Tato povinnost se nevztahuje na povinné subjekty, které jsou pouze fyzickými osobami.

1. Název

Obec Řídeč

2. Důvod a způsob založení

Právním základem současného postavení Obce Řídeč je Ústava ČR a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích. Obec Řídeč byla zřízena zákonem jako veřejnoprávní korporace. Obec Řídeč je územním samosprávným společenstvím občanů, které má postavení právnické osoby - v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Své záležitosti spravuje samostatně a při výkonu této samostatné působnosti se řídí zákonem a jinými právními předpisy, vydanými na základě zákona. Obec Řídeč má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zákonem. Obec Řídeč vykonává ve svém území i státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Obecní úřad Řídeč má ve svém čele starostu, zastupuje ho místostarosta. Pracovníci a pracovnice OÚ jsou podřízeni starostovi a místostarostovi. Obecní úřad není rozdělen na odbory. Na obecním úřadě jsou základní pracoviště. Pracovnice OÚ zajišťují i další povinnosti v samostatné působnosti a přenesené státní správě, jako je například Czech POINT, datové schránky, pokladna, archivnictví, statistické výkaznictví, hospodaření s majetkem, evidence, inventury, vnitřní kontrola a další předepsané agendy. Základní styk s veřejností zajišťuje pracoviště podatelny v OÚ

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  oficiální
  Obec Řídeč
  Řídeč č.p. 276
  785 01  Šternberk

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  oficiální
  Obec Řídeč
  Řídeč č.p. 276
  785 01  Šternberk

 • 4.3 Úřední hodiny

Pondělí 09.00 - 11.00 a 14.00 - 17.00 hodin

oficiální: https://www.ridec.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

oficiální
Obec Řídeč
Řídeč č.p. 276
785 01  Šternberk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  podatelna obec@ridec.cz

 • 4.8 Datová schránka

  jusa8mq

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1801687329, kód banky: 0800

6. IČ

60799692

7. DIČ

CZ60799692

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Poskytování informací týkajících se samostatné i přenesené působnosti Obce Řídeč se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. Žádost o poskytnutí informace se podávají na podatelnu OÚ. Jsou vyřizovány buď odpovědnou pracovnicí či pracovníkem OÚ, nebo radou obce.

10. Příjem podání a podnětů

a) osobně - na podatelně či u příslušného pracovníka obecního úřadu
b) elektronicky se zaručeným podpisem – prostřednictvím E-Podatelny nebo datové schránky obce

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součást ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním,
zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 22/2004, o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

11.2 Vydané právní předpisy

     12. Úhrady za poskytování informací

 

      12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

                  Sazebník úhrad podle 106-1999 Sb. 2023-2026.pdf

13. Licenční smlouvy

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

 2022

      Zveřejnění žádosti č. 1-2022 dle 106-1999 Sb. f. LitFin z 6.1.2022.pdf

      Zveřejnění žádosti  č. 2-2022 dle z.č. 106-1999 S. PPS z 31.1.2022.pdf  

      PPS advokáti s.r.o._žádost dle zákona 106-1999 Sb.(Řídeč) 220128.pdf 

      Poskytnutí informace PPS dle z.č. 106-1999 Sb..pdf

      Obec Řídeč - Rozhodnutí o odmítnutí části informací PPS.pdf

      106 - Smlouva Bohuňovice - Řídeč.pdf

     106 - Smlouva StavRE - Obec Řídeč.pdf

     Zveřejnění žádosti č. 3-2022 dle z.č. 106-1999Sb..pdf - Dr. Timová

     Timová- Zadost o informace 106-1999 Ohledne nezakonneho zneuzivani statni moci ze dne 5.5.2022.pdf

     Obec Řídeč - odpověď dle z.č. 106-1999 na žádot ze dne 5.5.2022.pdf

     Zveřejnění žádosti č. 4-2022 dle z.č. 106-1999Sb..pdf - Dr. Timová

     Dr. Timová 106-1999 Zadost o informace ohledne legalniho zpusobu boje z 9.5.2022.pdf

    Obec Řídeč - odpověď dle z.č.106-1999 na žádost ze dne 9.5.2022.pdf

 

Další doporučené informace

 • Formuláře
 • GDPR (Nařízení EU č.2016/679) účinnost od 25. 5. 2018

Správce osobních údajů: OBEC ŘÍDEČ, IČ:60799692, Řídeč 276, 785 01 Šternberk

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: David Berka

Kontaktní údaje na pověřence: e-mail mr-sternbersko@seznam.cz, tel: 725 514 744

Oznámení pověřence na ÚOOÚ Obce Řídeč.pdf